tisdag 10 november 2009

Resursskolan: för vilken gång i ordningen?

Hänt I Värmdö

Så har det då äntligen kommit ett förslag till utredningsdirektiv för utredningen om resursskolan och elever i behov av särskilt stöd i Värmdö kommun. Det viktigaste finns inte klart utsagt. Det gäller att ta ett helhetsgrepp som omfattar både socialförvaltningens ansvar och skolans område. Man tar inte med möljigheten av att se om det finns något att lära av hur man gör i andra länder. Jag hade önskat ännu mer fokus på motivation.

Sedan konstaterar jag att tjänstemännen knyckt formuleringar från mitt förslag till utredningsdirektiv. Det är bra. Ibland kan det vara klädsamt att ange källan.


Eftersom utredningsdirektivet kommer så sent och måste bearbetas ytterligare återstår inget annat än att återremittera förlaget. Det här måste nämligen bli bra!


Här kommer förvaltningens förslag till utredningsdirektiv. Dokumentet är daterat den 6 november 2009. Det är distribuerat till kommunstyrelsens ledamöter den 10 november vid 10 tiden på morgonen.


Så här ser texten ut.


Utredning om verksamheten för elever i behov av särskilt stöd i Värmdö kommun


Förslag till beslut

Föreslagna utredningsdirektiv antas.


Beslutsnivå

Kommunstyrelsen.


Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska vid kommande sammanträde behandla frågan om att på

börja en utredning om formerna för kommunens verksamhet för elever i behov av

särskilt stöd samt att tillsätta en parlamentarisk ledningsgrupp för utredningen.

Förvaltningen redovisar här förslag till direktiv för utredningens arbete.


Bakgrund

Utbildningsnämnden beslutade 15/6 2009 att föreslå kommunstyrelsen att tillsätta

en utredning med en parlamentarisk ledningsgrupp för att presentera förslag till en

samordnad struktur och ledningsorganisation samt process och pedagogik i verk

samheten för elever i behov av särskilt stöd. Utredningens syfte ska vara att höja

kvalitén i verksamheten inom gällande ekonomiska ramar.


Kommunstyrelsens arbetsutskott har 26/10 2009 föreslagit att utredningen nu ska

påbörias och att kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara ledningsgnipp (S, MP

och V reserverade sig mot förslaget att utse arbetsutskottet till ledningsgrupp).


Förslag till direktiv för utredningens arbete

Utredningen ska behandla och lägga förslag om:

• Organisation, samordnad struktur och ledningsorganisation i verksamheten

för elever i behov av särskilt stöd.

• Utveckling av pedagogik och arbetsformer för verksamheten, metoder för

att forbättra studieresultat och motivation hos eleverna.

• Metoder för utredning, behovsbedömning och placering av elever i behov

av särskilt stöd. Metoder/rutiner när elever flyttar mellan verksamheter

som riktar sig direkt till elever i behov av särskilt stöd (resursskola) och

övrig skolverksamhet.

• Kvalitetssäkring och uppföljning av verksamheten.

• Samarbetsformer mellan verksamiwten som riktar sig direkt till elever i

behov av särskilt stöd och övrig skolverksamhet.

• Verksamhetens finansiering, pengsystem.

En utgångspunkt för utredningen ska vara att kostnaden för verksamheten inte ska

öka.

Erfarenheter av liknande verksamhet i andra kommuner ska studeras (offentlig

och privat).


Utredningens resurser och tidsram

Sekreterare till utredningens ledningsgrupp tillhandahålls av förvaltningen.

Ledningsgruppen ska tillsätta en beredningsgrupp som utför utredningsarbetet och

rapporterar till ledningsgruppen. Gruppen ska ledas av en extern konsult. Föräld

rarepresentanter bör ingå i gruppen.

Utredningen ska lämna en delrapport om sitt arbete i juni 2010 och redovisa sitt slutresultat senast 31/12 2010


Magnus Hedenfalk Per Fogelström

Kommundirektör Kommunsekreterare


Inga kommentarer: