tisdag 30 augusti 2011

Högt eller lågt i tak?

Hänt i Värmdö
På sin blogg kommenterar folkpartiets ordförande i Värmdö turerna kring misstroendeförklaringen av Olle Markstedt, länk. Fredrik menar att bloggen tar parti för Markstedt.

Så är det inte. Däremot är det sätt som majoriteten inom folkpartiet hanterat frågan med att uttala att man inte har förtroende för en medlem oortodoxt, länk. Det är tveksamt om man kan förena demokratiska principer med ett sådant uttalande riktat mot en enskild medlem. Hade man knutit det tydligt till hur Markstedt sköter någon av sina uppdrag hade det varit mera förståeligt. Nu knyter man det i stället till personen Markstedt. Man hade också kunnat ta avstånd från medlemmens åsikter om man inte delade dem.

Sett i ljuset av hur samma lokala parti behandlade den tidigare mest populäre politikern Roland Ekstrand i partiet blir läget mera bekymmersamt. En gång, ingen gång. Två gånger är faktiskt två gånger.

En annan fråga är vilken takhöjd ett politiskt parti har, speciellt ett liberalt? Det finns ingen tvekan om att herr Markstedt i vissa fall är osmidig på ett sätt som få andra. Trots detta röstar han i de flesta frågor med partilinjen. Under det senaste året i fullmäktige kan han haft avvikande åsikt uppskattningsvis en handfull gånger. Man undrar vad som är det verkliga problemet?

Markstedt har valt att diskutera partifrågor i det offentliga rummet. Det har säkert retat en del. Måhända är det just detta som skapat underlaget för den så kallade misstroendeförklaringen.
Samtidigt borde det inte vara en tillräcklig grund för den typ av tillrättavisning riktat mot medlemmen Markstedt. Det är saker som man får tåla om man ger sig in i leken.

Rent politiskt är Markstedt liberal. Han har sina hjärtefrågor. Ibland en smula konspiratoriskt lagd. Att han ofta känner sig missförstådd är ganska säkert. Ingen tvekar om att personkemin mellan honom och det lokala partiets starke man Anders Bergman är usel. Under normala betingelser hade de flesta partier av självbevarelsedrift sökt finna former för fredlig samexistens.
Nu framstår man mera som något helt annat än en samling företrädare för demokrati.

Det blir också lite märkligt att Markstedt offentligt ska kritiseras för sina handlingar. När Bergman agerat med mycket dunkla motiv och etiskt högst antastligt har det inte hörts ett offentligt ljud från partiet. Därför verkar det mer som om det viktigaste är vem som gör vad och inte vad man gör.

Man undrar varför pressmeddelandet inte ens finns på partiets hemsida. Det borde vara en självklarhet att alla kan ta del av resonemangen direkt från källan. Som det är nu blir det genom ombudet Nacka Värmdöposten.

Bloggen hoppas att folkpartiet i Värmdö utvecklar sina former för feed-back i framtiden.
Vi rekommenderar gärna ökad kompetens kring detta begrepp och ger därför gärna tips på en länk. Med nuvarande modell för feed-back blir blir risken stor att partiet ännu mer decimeras på lokalplanet. Det vore synd.

Vem har förtroende för vem?

Hänt i Värmdö
I ett pressmeddelande från folkpartiet i Värmdö meddelar man att det inte finns något förtroende för väljarna. Mindre än en tredjedel av de cirka 35 medlemmarna i just folkpartiet tycker att 129 röstande inte förstår sitt eget bästa.

På något annat sätt kan man inte tolka meddelandet från folkpartiet i Värmdö som säger att man "inte har förtroende" för sin mest populära politiker, Olle Markstedt, länk. Folkpartiet fick totalt 1 906 röster i kommunfullmäktigevalet i Värmdö.

Man kan ha synpunkter på Olle Markstedt. Det är nog ingen överdrift att påstå att denne man saknar smidighet. Samtidigt är han konsekvent. Han är påläst i kollektivtrafikfrågor i allmänhet och Slussenrelaterade frågor i synnerhet.

Vad har denne man gjort?
För det första har han retat kommunalrådet och den tidigare bankdirektören herr Anders "Ankan" Bergman till vansinne. Att Bergman känt sig hotad av Markstedt är ingen hemlighet.
Samtidigt kan man tycka att Ankan borde veta bättre. En dialog han varit bättre.

Nu verkar folkpartiet vilja skapa ett nytt parti under ledning av "folkförföraren" Olle Markstedt. Däremot kan man inte utesluta honom ur partiet ännu. På sin höjd kan man offentligt ogilla honom. Även detta senare verkar mer som vuxenmobbing än som ett politiskt ställningstagande.

Under mandatperioden blir man inte av med Markstedt i kommunfullmäktige. För att bli av med honom i kommunstyrelsen kommer det att krävas ett antal formella krumbukter. Dessutom måste folkpartiet i så fall investera några hundra tusen av skattebetalarnas medel för att bli av med honom ur detta organ. Bloggen kan tycka att man borde tänkt på detta innan man nominerade honom till både lista och kommunstyrelse.

Markstedt har sagt nej till att bygga om kommunhuset för 35 miljoner så att det kan rymma fler byråkrater. Det kommer sannolikt väljarna att komma ihåg honom för och kanske belönahonom med en ny fullmäktigeplats.

Att en styrelse uttalar bristande förtroende för en medlem är upp och nedvända världen. Vanligen brukar det vara medlemmarna som gör så om styrelsen. Legitimiten i åtgärden från folkpartiet i Värmdö är mycket tveksam. 10 personer uttalar i praktiken sitt missnöje över 129 väljare som kryssat in Markstedt. Klokskapen beslutet är utomordentligt tveksam.

Det borde funnits andra och förnuftigare sätt att hantera menige Markstedt i partiet.
Nu riskerar folkpartiet att gå ännu mer tillbaka i kommunalvalet 2014.
För det är väl aldrig så att man tänker byta ut alla Värmdös väljare?

måndag 29 augusti 2011

Förvirrade forskare flummar

I en brännpunktsartikel i Svd skriver några trafikforskare om att bilen inte behövs, länk, länk, länk. Man uttrycker det som att bilen är en onödig lyxvara. Åtgärden för att se till att vanligt folk inte kan åka bil är högre skatter.

Rent fördelningspolitiskt skapar forskarnas förslag en kraftig segregation. Enbart rika och höginkomsttagare ska enligt artikelförfattarna ha råd att vara bilburna.

För det andra utgår man från att bilen kommer att drivas med fossila bränslen även i framtiden. Det stämmer inte. Elbilen kommer att vara en viktigt länk i elförsörjningssystemet i intelligenta framtida elnät. Hybridbilar har redan förbättrat bilens miljöstatus.

För det tredje. Bilen som symbol för frihet kommer att fortsätta existera. Därför bör fokus vara på bilar som är miljövänliga.

Bloggens budgettips till politiker och tjänstemän

Hänt i Värmdö
Nu är budgetdiskussionerna i Värmdö kommun i full gång. Kommundirektören har föreslagit en skattesänkning med 20 öre. Allt för lite tycker säkert de flesta medborgarna.
Deras fokus är säkert lägre skatter och bättre service inom skola och äldrevård.

Diskussionens vågor har gått höga. Bland de styrande partierna skiljer det 40 öre i kommunalskatt. Var det slutliga förslaget kommer att ligga vet ännu ingen. Man får verkligen hoppas att det ligger närmare 40 öres sänkning än ingen sänkning alls.

För villrådiga beslutsfattare kommer här bloggens bidrag till ideer om skattesänkningar.
Bloggen är mera konservativ och menar att varje 20 öring i sänkt skatt kostar 15 miljoner. Det innebär att en kronas skattesänkning kostar 75 miljoner kronor. I de förslag bloggen sett har man räknat med att varje 20 öring i sänkning av skatten kostar 14 miljoner kronor.

Bloggen menar att kommunen ska börja med att minska sina skulder med 500 miljoner kronor. Det gör att kommunens räntebörda minskar med cirka 15 miljoner kronor på årsbasis.

En neddragning av antalet kommunalråd, fast arvoderade politiker och halvering av antalet politiska sekreterare ger 6 miljoner eller 8 öre skattesänkning.

En neddragning av antalet central placerade chefstjänstemän/kvinnor ska kunna ge 5 miljoner kronor eller 6,5 öre i skattesänkning.

Avskaffande av den nuvarande organisationen och övergång till en traditionell förvaltningsorganisation, med minskning av byråkratin som effekt av detta ger en besparing på
20 miljoner kronor eller cirka 25 öre.

Bloggen menar dessutom att en skattesänkning med 50 öre kommer att öka inflyttningen till kommunen. Utlovar man totalt en krona fram till år 2014 lär de uppstå så kallat dynamiska effekter. De som bor i kommunen men som är skatteflyktingar i andra kommuner skulle nämligen flytta till Värmdö i ökad utsträckning. Om 250 personer gör det innebär det en ökning av kommunens skatteintäkter med 7,5 miljoner.

Totalt ger bloggens skattesänkningförslag en besparing på 54 öre. Till detta kommer de redan föreslagna skattesäkningarna på 20 öre.

Låt skattesänkningen begränsas till bara 50 öre. Satsa de resterande cirka 20 miljonerna på skola och framförallt att säkerställa att eleverna kan läsa och skriva. Extra resurser för att stärka detta är väl investerade pengar. Resten kan disponeras efter var de största behoven finns.

onsdag 24 augusti 2011

Dags att spara?

Hänt i Värmdö
Vem ska hantera dina pengar?
-Är det politikerna eller du själv?

Den politiska organisationen i Värmdö kostar ganska stora pengar. När bloggen ställer frågan om man kan minska dessa kostnader på ett möte härförleden får ett kommunalråd något stelt i blicken.
-Det kan man först göra efter år 2014, dvs efter nästa val, menar han. Skälet till att just detta är hugget i sten är att partierna kommit överens om att så ska det vara. Om verkligheten talar för något annat struntar han i.

Bloggen menar att vanliga fritidspolitiker, dvs de som sitter i en nämnd eller tåv och har ett vanligt arbete är en av de största tillgångarna i demokratin. Dessa ska man slå vakt om.

Det som är mera komplicerat är de cirka 11,4 årsarbetstiderna som går åt till att fast arvodera politiker. Till detta kommer olika typer av partistöd och att Värmdö kommun har anställt medlemmar i de politiska partierna som så kallade politiska sekreterare.
Vad dessa gör är säkert för många höljt i dunkel och även för bloggen.

Totalt talar vi om nästan 15 årsarbeten som är politiskt anställda. Det borde vara möjligt att minska ganska rejält.

Bloggen kan berätta lite om dessa politiska sekreterare.
En sköter en hemsida varannan månad i genomsnitt. En annan är heltidsanställd på en revisionsbyrå och anställd totalt 117%. Det borde nästan vara olagligt. Bloggen undrar om revisionsbyrån tycker att det är bra reklam för dem?

Ytterligare en annan kokar kaffe och köper smörgåsar. En annan hade svårt att få pengarna att räcka till kattmat och fick extra pengar genom att bli politisk sekreterare.

Man kan verkligen fråga sig om det är väl använda skattemedel?
Cirka 3,5 årsarbeten av kommunala medel går till politiska sekreterare.
Bloggen menar att visst kan partierna behöva hjälp med att får fram underlag och för det krävs det resurser. Tyvärr missbrukas systemet med politiska sekreterare. Ovanpå detta får partierna partistöd i reda pengar varje år.

Bloggen menar att det är dags att halvera resurserna till de politiska sekreterarna. Använd pengarna till att sänka skatten i stället. Antalet kommunalråd borde också kunna halveras.
Ge dessa pengar till skattebetalarna genom att sänka kommunalskatten!

måndag 22 augusti 2011

Vad är en fallskärm?

Hänt i Värmdö
Förvirringen verkar vara total bland ledande politiker och tjänstemän om hur man definierar en fallskärm.

Senast i kväll meddelade en ledande politiker att en fallskärm är något man utlöser själv, vilket inte riktigt stämmer. En fallskärm ur arbetsrättslig synvinkel är detsamma som ett avgångsvederlag.

Som chef befinner du dig i cockpit. Du blir ombedd att lämna planet. Man sparkar ut dig medan planet färdas i luften. Väl ute drar du i fallskärmen, som gör att du faller mjukt och att fallet tar lång tid innan du når marken.

Det har aldrig funnits några arbetsrättsliga fallskärmar som har inneburit att någon kan säga upp sig och få avgångsvederlag. Det har alltid varit arbetsgivaren som har sagt upp för att en fallskärm ska få utlösas. Ibland har därför medarbetare bett om att få bli uppsagda. Det är den arbetsfria inkomsten från avgångsvederlaget som är fallskärmen.

söndag 21 augusti 2011

Värmdö bryter mot regeringens maxgränser för chefsförmåner

Hänt i Värmdö
Regeringen har efter bråken kring ersättningar och fallskärmar utfärdat regler för ersättningar till toppledare i bolagen där staten är mod och äger, länk. De som borde vara mest konkurrensutsatta när det gäller attraktiv personal inom det offentliga området.

Regeringen säger att uppsägningtider på max 6 månader är tillåtet. Avgångsvederlag på mer än 18 månader är inte tillåtna. Vederlagen ska också ha full avräkning om man får nytt jobb.

Värmdö kommun anser tydligen att konkurrensen om de medarbetare man rekryterar är så stor att det krävs att man bryter mot regeringens bestämmelser.

Det krävs mycket goda förklaringar till denna avvikelse. Dessutom att man ger så många chefer så generösa fallskärmar utan avräkning. En eller möjligen två chefer hade man kunnat förstå, givet att villkoren inte hade varit mera generösa än statens absoluta maxvillkor. 24 månaders fallskärm utan avräkning hade inte någon fått i ett bolag där staten är med och äger.

Bloggen undrar hur detta kunde ske eller är detta en medveten kritik av regeringen?

fredag 19 augusti 2011

Opportunister bland journalister

Bloggen har alltid haft för vana att inte hamna opportunistträsket.

Just nu verkar det som om opportunisterna på näringslivssidorna är upprörda över de höjda arvoden till styrelsen i SAABs moderbolag SWAN, Scandinavian Automobiles. En av dem som sällat sig till opportunisterna är Svenska Dagbladets reporter Jonas Fröberg ,länk.

Man kan ha synpunkter på SAABs affärsplan. Det är rimligt. Den stora frågan är om man kan producera så lite som 100.000 "premium cars" lönsamt. SAAB påstår det. Om det stämmer vet ingen. Det mest spännande är om de kommer att få pröva hypotesen.

Jonas Fröberg påstår att SAAB plundras. Han frågar vart pengarna gått? Någonstans insinuerar han att pengarna gått till annat än vad som är lämpligt.
Managementarvodet på 40 miljoner kronor betalades ut under 2010. Totalt sätt har ledningen förhandlat fram krediter på 5-6 miljarder kronor under 2010. Det innebär att ledningen tagit betalt för detta arbete med mellan 0,5-0,75%. Det förvaltningsarvodet är långt mycket lägre än vad till exempel Investor tar för att hantera sina bolag. Sedan har planerna till viss del förändrats. Arvodet för tjänsterna är inte på något sätt orimligt.

Fröberg försöker jämföra SAAB med de konkursade företaget Rover. I fallet Rover var det rövare som var ute. Enligt Fröberg var förlusten var 1,3 miljarder pund. Management tog ut hisnande 42 miljoner pund.

Sanningen är att de samlade förlusterna var 600 miljoner pund under 4 års drift. Bristen i konkursboet var 1 miljard pund. De 42 miljonerna pund togs ut i nära anslutning till konkursen. Jämförelsen mellan SAAB och Rover är helt missvisande.
Ledningen i Rover skapade kort tid före konkursen närmare 8% av förlusten genom att berika sig själva. Självklart är det helt oacceptabelt.

När det gäller styrelsearvodena i SWAN är det faktiskt så att de som är beredda att sitta i ett krisbolags styrelse vill ha betalt. Kombinationen av risk och att det krävs mycket hårt arbete gör att man vill ha betalt. Det är simpel ekonomisk teori.

Hur det går med SAAB vet bara ett litet fåtal, kanske inte ens det. Om man lyckas lösa finansieringen blir frågan om det går att producera 100.000 premium cars lönsamt.
-Om ja, då är SAABs framtid ljus.
-Om nej då har SAAB ingen framtid.

Löne- och fallskärmsskandalen i Värmdö

Hänt i Värmdö
Värmdöleaks har jämfört löner, fallskärmar och andra anställningsvillkor mellan Värmdö, Österåker och Vallentuna kommuner, länk.

Den enda kommun som konsekvent har fallskärmar för sina toppchefer är Värmdö kommun. I Österåkers kommun kan kommundirektören om hon får sparken få maximalt 18 månadslöner. I Värmdö kommun betalar kommunen alltid 30 månadslöner om man vill bli av med en chef.

Värmdö kommun är den enda som konsekvent erbjuder tjänstebil. Det är nobben i alla andra kommuner.
-Undrar hur miljöpartiet hade tänkt här i Värmdö? Miljöpartiserna i Värmdö är med och styr. Det gör man inte i någon av de andra kommunerna.

Värmdö kommun behöver alltid en kommundirektör på plats. Det kostar 72.000 extra i månaden. I Österåkers kommun räcker det med en kanslichef som kostar 48.000 kronor per månad. Där behöver man inte alltid en kommundirektör på plats.

Om man ska vara samhällsbyggnadschef är det Värmdö som gäller, i vart fall lönemässigt. 75.000 kronor är lönen i Värmdö kommun. I de andra kommunerna är det 67.000 respektive 61.000 kronor. Trots detta är köerna längst för detaljplaneläggning i Värmdö kommun.

I Värmdö kommun finns inte cheferna för skolan och äldrevård med i ledningsgruppen. Det är en markering av att dessa frågor inte är viktiga. I vart fall är det dessa signaler ledningen ger.

Visst har någon eller några tänkt fel här.
Nu är frågan bara hur man gör för att det ska bli rätt igen?

Fotnot: Även om frågan om de generösa löne- och anställningsvillkoren blixtsnabbt gör Värmdö kommun löneledande kan tjänstemännen inte ha Ferrari som tjänstebil. Däremot räcker lönen numera till att köpa en.

Om du är kommunchef i Värmdö: Gå inte på kasino - Gå till chefen!

Hänt i Värmdö

Varför ska man uppsöka ett kasino som kommunchef i Värmdö.
-Uppsök chefen i stället!
-Guldet kommer förr än du anar.

Uppgifterna i lokalpressen om de guldkantade avtalen för toppcheferna är ofullständig. Det finns tyvärr ännu mer.

Cheferna har villkor som inga andra i kommunSverige. Värmdöleaks har gått igenom alla avtal och sammanfattar de unika villkoren, länk.

1. Samtliga chefer har rätt till 6 månaders uppsägningstid plus ett avgångsvederlag på 24 månader. Totalt 30 månader. Detta är på många sätt Svenskt kommunrekord och det är inte i sparsamhet
2. Om det blir tvist om uppsägningen ska den hanteras på dyrast möjliga sätt, dvs skiljemän, dä skattebetalarna står för kalaset.
3. Samtliga 9 chefer har rätt till tjänstebil.
4. Nya löneförhöjningar ska förhandlas för att gälla 2013 utom för kommundirektören som får nästa löneförhöjning 2012.
5. Kanslichefen är ständigt förordnad kommundirektör när kommundirektören inte är tillgänglig. Det innebär att hon inte kan ta semester samtidigt som kommundirektören. Bloggen förutsätter att löneavdrag har skett eller kommer att ske.
6. Alla har dessutom rätt till representation utan någon beloppsbegränsning.

Bloggen undrar vilka ledande politiker som gett sitt medgivande till detta?
Hur har processen gått till
De som varit inblandade borde omgående ställa sina platser till förfogande.
Själva avtalen borde omedelbart rivas upp och anpassas till marknadsvillkor.

Bloggen saknar ord (och det är inte ofta).

torsdag 18 augusti 2011

Dags för en kungspundel

Hänt i Värmdö

Vi gör alla fel någon gång. Ibland gör höga tjänstemän och politiker fel. Då blir de kritiserad. Det är inte mer än rätt och riktigt. Om det gör extra mycket fel och pressen blir hård tvingas de inte sällan att göra en pudel. Om man gör mer än lovligt mycket fel kan man få avgå eller göra en kungspudel.

Argumentationen till stöd för de höjda toppchefslönerna i Värmdö kommun är minst sagt bräcklig. Till de höjda lönerna har nu fogats fallskärmar. Man kan tycka att det vore klädsamt att detta chefsgäng först presterade och sedan fick höjd lön. Nu gör man tvärt om. Det hedrar inte dem som infört detta.

Om man är ständig ställföreträdare för kommundirektören, vilket är ett påhitt som Värmdö kommun är ensam om borde man aldrig ha semester eller vara ledig när kommundirektören är det. Då borde vara dags förelöneavdrag. En förmån som är betingad av att man presterar bör rimligen förfalla om prestation bortfaller, länk.

Värmdö kommun är efter de löneförhöjningar med genomfört för toppcheferna den kommun som betalar överlägset bäst i sin storleksklass i Stockholms län. Trots detta har vi vare sig de lägsta kommunalskatterna eller den bästa servicen. Man kan undra varför lönerna ska upp iskyn och fallskärmarna vara värst i storleksklassen.

De politiker som varit med och godkänt dessa löneförhöjningar borde ställas sig frågan om det inte är dags för en kungspudel.

Sedan finns det politiker i den ledande kollisionen som beklagar sig, länk. De borde ha agerat långt tidigare

Bara de höjda lönerna kostar skattebetalarna 2 öre på skatten varje år. Om bara en fallskärm utlöses är det också cirka 2 öre på skatten. Tillsammans riskerar paketet att kosta uppåt 10 öre av skatten under ett år. Onödigt och dumt tycker bloggen