tisdag 31 augusti 2010

HQ bank: bloggen lanserar enkel managementfilosofi för finansinspektionen

När man uppfostrar en hund är det viktigt att man är direkt och konsekvens. Hunden förstår inte om man straffar den om det inte sker i direkt anslutning till handlingen. Om hunduppfostraren väntar skapar denne en nervös hund som inte vet hur den ska förhålla sig till reglerna.

Precis på samma sätt är det med finansinspektionen och HQ. Redan i september 2008 såg man mycket allvarliga brister i bankens tradingportfölj. Man utdömde inte några sanktioner. Trots att det här skulle gett rätt typ av konsekvenser hos banken. Banken har sedan december 2008 haft underskott i sin kapitalbas. Detta har pågått månad för månad utan att banken eller inspektionen har agerat resolut.
Uppgifterna om detta går att läsa på sidan 11 i finansinspektionens beslut om att dra in tillståndet för HQ bank, länk.

Den 13 oktober 2009, (sidan 6 i finansinspektionens beslut) bedömde banken att riskerna med den egna tradingen var i storleksordningen 33 miljoner. Detta trodde inte inspektionen på. Banken hade nämligen skapat ett system som gjorde att risken kunde vara upp till 150 miljoner per dag (sidan 12 i finansinspektionens beslut). Detta har pågått åtminstone sedan sommaren 2009.
Inspektionen säger själv att HQ varit underkapitaliserad sedan december 2008 (sidan 8 i beslutet). Trots detta har man inte agerat tidigare.

Vad har då finansinspektionen gjort för att uppmärksamma sparare och investerare på att allt inte stod rätt till under en lång tid. Tyvärr blir svaret ingenting. Man borde senast för ett år sedan varnat HQ bank och sannolikt tidigare. Då hade man skapat offentlighet åt missförhållandena och gjort det möjlighet för marknaden att straffa både banken och dess ledning. Av beslutet framgår att finansinspektionen inte har tagit sin uppgift på allvar. Man har inte agerat som när man uppfostrar en hund. Då hade korrektionseffekten blivit bra både för HQ och hela marknaden.

Först när alla inklusive ledningen tror att man sköter sig då slår inspektionen till. Det är klart att det skapar förvirring och oro på marknaden. Att 20 miljarder i motprestationer inte kunde täckas i måndags skapar oro. Det borde inspektionen förutsett. Carnegie kunde övertagit banken och oron kunde undvikits. Nu agerar inspektionen på adrenalin och inte med de kloka delarna av hjärnan.

Det är hög tid att granska inspektionens agerande. Senfärdigheten med att agera känner vi igen från Carnegiefallet. Dessutom kan man undra över lämpligheten i att inspektionen driver egen politik för egna syften.

Styrelsen i HQ och ledningen för HQ bank har självklart det största ansvaret för HQ. De har inte levt upp till det. När en av Sveriges största risktagare, Mats Qviberg säger sig inte ha förstått riskerna så är det ytterst märkligt. Han har under en lång tid varit mäklare på Carnegie och tagit risker, stora risker som gått hem. När han sedan lämnade detta boalg och bildade fondkommissionärsfirman Hagströmer & Qviberg fortsatte han att ta risker, fortfarande stora risker, både för den egna firman och för kunders räkning. När Qviberg säger att han inte förstått innebär detta att mannen inte fattat vad han gjort sedan 1980-talet. Det är det sannolikt förhållandevis få som tror på. Däremot kan det vara så att hans riskbedömningsmetodik kan vara ganska ovetenskaplig. Som styrelseordförande har han antingen varit för distanserad eller för girig.

Qviberg har under lång tid till alla och envar delat med sig av sina synpunkter på det mesta i samhället. Han har närmast uppfattat sig som en profet eller Messias. I sanning är det så enkelt att hans omdöme om sin egen förmåga vida överstigit den verkliga kompetensen. Detta borde fler reagerat på. Inte minst beteendevetare borde problematiserat och resonerat kring hans agerande.

I fredags hade vi ett strukturproblem in finansbranschen. Denna vecka har vi minst två. Dessutom har vi en hel hög av människor som inte gjort sitt jobb både is statens tjänst och inom HQ sfären.

Nu är det dags för inspektion av Värmdö skolor

Hänt i Värmdö
Nu har beskedet kommit, som många föräldrar väntat på. Skolinspektionen kommer att göra en inspektion av Värmdö skolor under våren 2011. Det är viktigt att denna genomförs. Rätt hanterat kan inspektionen bli ett startskott för en spännande skolutveckling.

Så här skriver inspektionen:

"Tillsyn i Värmdö kommun

Skolinspektionen kommer att inleda en tillsyn av Värmdö kommun under våren 2011.

Skolinspektionen har tillsynsansvar över förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Det betyder att Skolinspektionen kontrollerar att kommunen och skolorna, liksom de fristående skolorna, följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för verksamheten.


Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen.


Syftet med tillsynen är att bidra till en bättre skola med bättre resultat. Tillsynen gör tydligt vad som behöver utvecklas på skolan för att bättre nå målen för verksamheten.


När tillsynen på en skola är avslutad får skolan ett beslut som innehåller en helhetsbedömning, vilken ger en kort sammanfattande bild av hela skolan. Beslutet ger också tydliga besked om vilka brister man funnit. När hela tillsynen är avslutad skrivs ett kommunbeslut. I detta ingår beslut om förskoleverksamhetens och skolbarnsomsorgens verksamhet. Skolinspektionen kommer att följa upp skolornas och kommunens förbättringsarbete till dess bristerna är åtgärdade.


Fem exempel på viktiga områden som Skolinspektionen tittar på:

 Vikten av att ha höga förväntningar på barnen och ungdomarna. Skolinspektionens mål är att alla elever ska nå minst godkänt i alla ämnen.

 Vikten av att följa upp sina resultat för att kunna bedöma kvaliteten i verksamheten – och för att kunna ge rätt stöd till lärare och elever.

 Rektors ledarskap. För att rektor ska kunna ge personalen ett bra stöd är det viktigt att rektor har goda förutsättningar att utveckla sitt eget ledarskap.

 Lärarnas och personalens utbildning och behörighet. För att få en god utbildning krävs kompetenta lärare och personal med rätt utbildning för sitt arbete.


Skolornas och verksamheternas värdegrundsarbete. Barnen och ungdomarna måste känna sig trygga för att kunna prestera bra i skolan.


Skolinspektionen kommer under september att genomföra tre enkla webbenkäter till elever, föräldrar och pedagogisk personal på skolorna. Separat information kommer att skickas till skolorna men det är viktigt att de redan nu informeras om att detta kommer att ske. Enkätresultaten utgör ett komplement till annan information som samlas in under inspektionen.


Det är vår avdelning i Stockholm, enhet Norr som ansvarar för tillsynen. Har du frågor om den är du välkommen att kontakta Bertil Karlhager, som kommer att leda tillsynen, tfn 08-58 6080 62, bertil.karlhager@skolinspektionen.se På Skolinspektionens webbplats www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn finns mer information.


Detta brev om tillsynen är ställt till kommunen som huvudman för skolorna i kommunen. Skolinspektionen förutsätter att denna och kommande information sprids till rektorer och andra berörda personer. Skolinspektionen underrättar, i separat skrivelse, de huvudmän för fristående skolor inom kommunens geografiska område som också kommer att granskas under samma period.


Ann-Marie Begler

Generaldirektör, Skolinspektionen"


Andra medier: NVP, NVP, NVP


Rimligt med socialdemokrati på strax under 30%

27,2% för Mona Sahlin, länk, länk och 29,2 för Fredrik Reinfeldt. Just nu är spänningen kring om sverigedemokratena blir vågmästare eller ej.

I Norge har den socialdemokratiska motsvarigheten Arbeiderpartiet länge varit i storlek med höyre. I Danmark fick socialdemokraterna i valet 2007 25,5%.

Egentligen borde det inte vara så underligt att den svenska socialdemokratin blir ett 25-30% parti. De svenska socialdemokraterna är inte på något sätt överlägsna sina skandinaviska kollegor. De är ganska lika. Den socioekonomiska strukturen har många likheter.

Det som egentligen varit förvånande under många år är att moderaterna haft så mycket lägre siffror än sina skandinaviska kollegor.

Socialdemokratins kris är mycket mer än Mona Sahlins. I grund och botten är det bristen på storstadsförståelse som nu slår igenom. Med Göran Johansson i Göteborg fanns det en motvikt till rikssocialdemokratins oförståelse för de stora städerna. Nu är han borta från den aktiva politiken. Det finns ingen ledande socialdemokrat som slåss för bättre storstadsvillkor.

Socialdemokratin har allt för sent insett att all business is local.

Mona Sahlin pratar som en förortsböna, omger sig med rådgivare som är storstadsbor. Trots detta förmår hon inte inse eller tillgodose storstädernas behov. Det är en gåta. Kanske ligger här en av de stora problemen för Mona Sahlin. Hon är inte en och samma utifrån och in.

Å ändå är fasaden storstadens. När man tittar i biografin är hon född i Sollefteå. De tio första åren präglar henne till glesbygdstjej. Föräldrarna var ledande socialdemokrater som inte hade någon storstadsförståelse. Så det är inte underligt att Mona Sahlin saknar den. Hon är en landsortstjej i storstadsförpackning.

Under hennes uppväxt var det en annan naturaliserad Stockholmare som förde storstadens talan. Det var John-Olle Persson som omkom i en flygolycka 1989. Han lyckades förena dalmålet med att slåss för Stockholm. Kanske låg hans trovärdighet i att han inte försökte bli mer Stockholmare än han verkligen var. Det skiljer honom faktiskt från Mona Sahlin.

Fredrik Reinfeldt däremot är Stockholmare. Han är född i Österhaninge. Visserligen har han bott på flera olika platsen, men basen för honom är storstaden. Kanske är detta en av förklaringarna till hans framgång. Den tidigare elevrådsordföranden på Tibble gymnasium förstår storstadens människor. Han är genuin i sin storstadsapproach.

Valet den 19 september avgörs i storstäderna. De stora vinnarna kommer att vara moderater och miljöpartister. Frågan är bara hus stora vinster man kommer att göra. Socialdemokratin kommer att minska den 19 september. Det man måste fokusera på är att minimera förlusterna. Det gör man bäst genom att mobilisera soffliggarna. Frågan är bara om de i storstaden har något skäl att lämna sofflocket som de hyser socialdemokratiska sympatier.

söndag 29 augusti 2010

HQ bank: nu i likvidation

Finansinspektionen stoppade i går affären kring HQ bank. Tänkt köpare var Carnegie. Pengarna var klara och kompetensen fanns där. Bloggen var som den minnesgode först ut med att presentera just Carnegie som mest sannolik köpare, länk.

Anledningen till att finansinspektionen stoppar affären är sannolikt att man vill statuera exempel. En bank som missköter sig ska verkligen kunna läggas ned om den inte följer reglerna. Det har marknaden hittills inte trott. Nu visade finansinspektionen FI tänderna. Därför blir det tvångslikividation för HQ, länk, länk.

Samtidigt är detta en tydlig signal till ett antal mindre banker med mer eller mindre grava anmärkningar från inspektionen. Dessutom finns anledning för en del aktörer att fundera om bankoktrojen verkligen är värd sitt pris. Det kan vara intressant att minska antalet tillstånd och öka spetskompetensen. Detta är i sig en önskvärd utveckling.

Det andra bakomliggande skälet var att det skulle blivit lite magstarkt om det var just Carnegie som räddade HQ bank. Så kort minne har inte ens finansinspektionen.

I dag inleder likvidatorn sitt arbete sedan tingsrätten formellt förordnat honom.
En av hans första åtgärder blir att sälja ut så stora delar av bankens tillgångar som möjligt. Här kommer storbankerna att vara mest sannolika nya ägare. Bland de mest aggressiva kommer de norska bankerna/fondkommissionärerna DnB och AGB Sundal Collier att vara.

Försäljningarna kommer sannolikt att vara klara ganska snart.

Upplägget med likvidation gör det lättare att stämma styrelsen. Det är ingen vild gissning att bland annat Mats Qviberg Stefan Dahlbo inte lär sova bättre av detta.

Den enda vinnaren i affären hittills är Catharina Lagerstam, tidigare styrelseledamot i HQ, länk, länk. Hon förstod förlusternas storlek och blev därför misskrediterad av Mats Qviberg.


lördag 28 augusti 2010

Varför har vinden vänt för Centern?

Per Ankersjö har bloggutmanat en del centerinspirerande bloggar, däribland denna blogg, länk.

Som Per påpekar har det vänt för centerpartiet i opinionsläget. Det är inte längre katastrof.

I Stockholms stad är förklaringen Stockholmscentern. Man har målmedvetet drivit liberal och lokalt anpassad centerpolitik. Nu när det är dags värderar väljarna dessa insatser. Stockholmscentern har dessutom attraherat nya Alliansväljare som upptäckt att centern är mycket av motorn i Allianssamarbetet. Det gäller framförallt i det ideologiska arbetet.

Vi kommer att få se ett antal kommuner, framförallt i Stockholms län där de lokala organisationerna kommer att skapa förbluffande resultat. Det kommer att ge resultat på riksplanet. Detta val verkar på en del sätt vara lokaltrenden som föder rikstrenden och inte som det brukar vara.

Valet av entreprenörskap och budskapet om att det är bra att få lyckas är psykologiskt både viktigt och riktigt. Detta är själva motorn i välfärden. Det gäller fokusera på att skapa tillväxt i stället för att tala om hur man ska fördela det vi redan har.

På miljöområdet har centern visat att man inte behöver bedriva "talibanpolitik" som miljöpolitik. Det går att utgå från ett liberalt synsätt i miljöfrågorna. Fria val skapar trender och marknader. Det är viktigt att miljöfrågorna kommer inifrån i stället för att vara pålagor utifrån. Bilar-ja, utsläpp-nej är en bra slogan som beskriver detta.

Sedan ska vi inte glömma sänkningen av restaurangmomsen. Det ger cirka 10.000 nya jobb och det är inte bara ett löfte. Nu vet väljarna att det kommer att genomföras. Det ger trovärdighet.

Maud är en kraftfull kvinna. De utmanar fördomar både hos kvinnor och män. Jag tror att fler och fler inser att de nedvärderat vanligen positiva egenskaper hos Maud för att hon är kvinna. Nu vågar fler verkligen respektera hennes styrkor som kvinna. Det har varit en process

Detta är några av förklaringarna till varför vinden vänt för Centerpartiet.


HQbanks krasch: Gamarnas julafton


En av Sveriges mest kända finansduos spricker. Sven Hagströmer och Mats Qviberg går skilda vägar. Huruvida skilsmässan också kommer att resultera i rättsprocesser är oklart, men det finns en ganska stor sannolikhet att Hagströmer stämmer Qviberg.

På bilden ser vi till vänster Sven Hagströmer i mitten Stefan Dahlbo och längst till höger Mats Qviberg.

För investment AB Öresund, länk är de omedelbara problemen hanterbara, om än stora. Affären med HQ vad gäller fondförvaltningen kan bli delikat att hantera. Substansvärdet på 133 kronor består till 8 kronor av placeringen i HQ bank. Så det är bara 6% av kapitalet som är i riskzonen.

I och med beslutet om att dra in tillståndet för HQ bank ligger Öresund illa till med ytterligare en investering. Det är innehavet i Avanza bank. Det står för 25 kronor av substansen eller 19%.
Om finansinspektionen är konsekvent borde man mena att Öresund är olämplig att vara så stor ägare som man är i denna bank. Till detta kommer exponeringen på 850 miljoner i HQ fonder. Det kan innebära cirka 10% av substansvärdet i öresund Totalt sätt är risken i Öresund mellan 30-40% av substansvärdet. Det är inte underligt att Sven Hagströmer talar om katastrof.

Om Öresund har tur skulle man kunna göra ett sk indiskt reptrick. Då skulle man låta Avanza köpa HQ. För Öresund skulle detta vara önskeaffären. Frågan är bara om finanspektionen accepterar Öresund som ägare i ny konstellation.

För HQ banks del kan man tala om gamarnas julafton. Läget i banken är i dag stabilt, men inspektionen saknar förtroende för huvudägaren Öresund och ledningen. Därför dras tillståndet in för banken.

Man ska inte utesluta att köparen av HQ bank paradoxalt nog blir Carnegie. Partena bakom den tidigare statliga investmentbanken har kapitalet och uppenbarligen statens förtroende. Här har man möjlighet att shoppa till reapris.

En annan aktör som kan slå till är den kapitalstarke Björn "Nalle" Wahlroos som också är storägare i Nordea. Han luktar en god affär lång väg. Även om det är hela vägen till Helsingfors.

Anders Böös, i Böös Enblad sitter säkert och räknar för glatta livet. Däremot är det tveksamt om man kan agera tillräckligt snabbt. Böös är för övrigt tidigare anställd på HQ.

En annan som kan agera är Christer Gardell. Hans Cevian skulle kunna göra en kort affär här. Frågan är bara om han klarar att agera så snabbt som det krävs här.

Catella kan också vara en aktör som kommer ut på banan i affären. Ett återupprättande av duon Lars Bertmar och Matti Kinnunen från Carnegie ska inte uteslutas genom detta. Bertmar är ordförande i Catella. Denna läsning för nog betraktas som ett långskott.

Bloggen tippar att det mest sannolika är att en gam köper HQ. Det finns många i finansbranschen som jobbar över i helgen.

Det är mindre sannolikt att det blir likvidation på måndag, men osvuret är bäst.

För ett antal personer innebär utvecklingen en kraftig personlig devalvering av förtroendekapitalet. Några av personerna är: Mats Qviberg, Mikael Nachemsson, Sven Hagströmer och Stefan Dahlbo, men det finns en hel del fler...

Andra medier: e24.se, SvD, Di, e24.se, DN.no SvD, DN

Läget i valkampanjen i Värmdövalet

Hänt i Värmdö
Valrörelsens första vecka har klarats av på Värmdö.
I Stockholms stad och sannolikt Stockholms län ångar moderaterna på som tåget. De har konsoliderat sin position som det överläget största partiet i länet. Det är välförtjänt.
Om man läser Nacka VärmdöPosten och tidningen Mitt i kan man se att det mest explosiva som hänt under veckan rör Grantomta sporthall, länk, länk. Det har hållits föräldramöten som har handlat om radon och sprängning. En stor mängd föräldrar har kommit. Både kommunstyrelseordföranden Lars-Erik Alversjö, moderat och Byggnadsnämndens ordförande Erik Pettersson, moderat har på mötena blivit svaret skyldiga.

I Pettersons fall agerar han närmast som den gamla tidens betongssosse. Han ser till så att kommunen blir bättre behandlad än vanliga medborgare och entreprenörer. Sedan skriver han en inlaga i den rättsprocess som gäller bygget. I yttrandet som är daterat den 13 juli i år skriver han: "riskerna med att utföra spängningsarbeten och markarbeten på platsen då skolbarnen befinner sig där, utgör allt för hög risk för olyckstillbud och störningar". Han fortsätter "risken för olyckstillbud har minimerats på platsen sommartid, då den är fri från skolbarn". Det är klartext från Pettersson.

Vad föräldrarna förstod, men inte Pettersson är att sommarlovet är över. Då borde man inte inleda några sprängningar. Det har Petterson fortfarande inte förstått.

En annan som inte tagit föräldrarnas oro på allvar är kristdemokraten PO Fransson. Han har tillsammans med ordföranden i byggnadsnämnden trampat vanligt folk på tårna. Dessutom har han i handling visat att kommunen ska särbehandlas i förhållande till vanligt folk. Det är förresten tvärt emot vad han säger sig vilja verka för.

Hans ordförande Stefan Dozzi har i veckan gått ut och hittat en samarbetspartner i socialdemokraten Lars Bryntesson när det gäller trygghetsfrågorna.
Frågan är om den markeringen är flipp eller flopp? Den breda lösningen skulle förmodligen varit ännu bredare för att ge effekt. Ordföranden i kristdemokraterna Clarence Örhammar driver också personvalskampanj. Dock verkar han inte våga sätta upp valaffischer med sitt centrala budskap: "Inga konflikter i Värmdöpolitiken".

Folkpartiet har inlett med att skramla nycklar mot främlingsfientlighet. Frågan är om några andra än de närmast sörjande har engagerat sig. Den personvalskampanjande ordföranden Fredrik Sneibjerg kampanjar numera på heltid har laddat upp inför de kommande drabbningarna i veckan. För ingen verkar ha sett honom. Toppnamnet på listan bankdirektören Bergman har ont i en muskel eller led. Därför nattvandrade han inte. För det var väl aldrig så att han tyckte det var skönare att trycka i sänghalmen?

Centerpartiet dånar vidare i Skärgårdradion med sin rapp. Oväntat många valaffischer har man fått upp. Affischerna verkar dock vara ett samarbete med trafikverket. Om man kör för fort ser man nämligen inte vad som står på dem. Ryktet säger att partiet är det med det tätaste personvalsfätet. Fem av kandidaterna verkar köra personvalskampanj. Man talar om att Henrik Paulsen, Ina Ununger, Louise Paulsen, Hans Lindqvist och denna bloggs skribent som lystrar till namnet Mårtensson gör det.

Socialdemokraterna knackar dörr. De hoppas att ingen känner till Mona Sahlin. Ju färre som känner kopplingen till rikspartiet dess bättre lokalt. Partiet verkar vara det som har flest ovänner. I vart fall om man får döma av antalet nedrivna affischer.
Deras stora utspel i veckan är en ungdomslista. Är förklaringen att listan att det är enda möjligheten för ungdomarna att få en syn i vädret i partiet? I vart fall är tilltaget omskrivet.

Av miljöpartister och kommunister, förlåt vänsterpartister har bloggen inte sett mycket av.

Valaffischer har kommit upp. Moderaterna har överlägset flest uppe. Därefter kommer Värmdöcentern. Kristdemokraterna kommer som god trea. Budskapet är inte att Gud hör bön. Däremot verkar ordföranden Dozzi vilja höra väljarnas bön. I vart fall på affischerna. På fjärde och delad plats kommer folkpartiet och socialdemokraterna. Av miljöpartiet och vänstern syns ingenting.

De sju kommunala affischplatserna som skulle varit färdiga i måndags är fortfarande inte klara.
Bloggens tolkning av detta är att det behövs fler doers än färre snackare. För det kan väl inte vara så att det är för många byråkrater även här?

Alliansens valstuga ligger ett stenkast från systemet. Öppettiderna verkar vara lika oförutsägbara som vädret. Samtalet utanför stugan verkar i var fall vara nyktert.

Bloggen tror att det lär ske en hel del mer under nästa vecka.

onsdag 25 augusti 2010

Reflektioner över en virtuell gryta eller över Grantomtahallen

Hänt i Värmdö
På Camilla Liens Värmdöblogg raljeras det över olika aspekter av Grantomtabygget.
Fru Lien skriver så här på sin blogg, länk:

"Jag ställer mig frågande. Bakgrundsstrålning av radon har vi över hela landet. Ett fenom i naturen, som torde vara mycket välkänt. Inte minst därför att man med jämna mellanrum får meddelande om, att kommunen hjälper till med mätning av radon i hemmet. Kommunen bygger naturligtvis ingenting själv eller genom andra, utan att ha, så vitt jag är informerad lagstadgad, ventilation om bakgrundsstrålning så kräver vid aktuell byggnation.

Kan detta ha undgått någon under de senaste tjugo åren? Så är det naturligtvis inte."

Någon lagstiftning om hur man ska bygga i radonområden finns inte. Däremot finns det gränsvärden. För den intresserade kan också nämnas att radon i allt väsentligt är en risk för dem som röker aktivt eller är passiva rökare.

I detaljplanen för Grantomta området finns det noterat att området är högriskområde för radon. Det som är intressant är nu om kommunen som byggherre har aktualiserat frågan om detta när man gjorde upphandlingen.

Har man gjort radonmätningar?

Om så är fallet. Vad blev resultatet?

Kommunen förutsattes när man fick det skandalösa marklovet för att börja schakta komma in med en komplett bygglovsansökan omgående. Så har inte skett. Därför vet ingen om radonfrågan är hanterad och om den är hanterad hur.

Det som borde vara diskussionen är hur stark kritik kommunen borde få för att man ännu i förra veckan inte hade lämnat in kompletta handlingar.

Den milt mästrande tonen hos fru Lien visar att hon inte riktigt har satt sig in i frågeställningarna och verkar ha en eller annan kunskapslucka vad gäller detta ärende.

Fru Lien fortsätter i bloggposten.

"Det handlar om att jobba som Frälsningsarmén, fick jag idag höra. Leende sade vederbörande, att man håller som Frälsis grytan kokande. Man vill ha den puttrande vid ett bygge för barns och ungdomars hälsa. Den kortsiktiga avsikten inses lätt. Men vad blir den långsiktiga effekten? Människor i allmänhet är inte lättlurade. Inte Värmdöbor heller, särskilt inte i valtider."

Att fru Lien raljerar över människor som utnyttjar sin grundlagsskyddade rätt till opinionsbildning blir lite trist. Damen är ju trots att ordförande i Ungdoms-, Fritids-, och Kulturnämnden. Bloggen har blivit kontaktad av människor som känner sig kränkta av dessa fru Liens reflektioner över en kokande gryta.

Jag kan lugna dessa att de inte är i skottgluggen. Det är i stället denna bloggs skribent. Det påstådda citatet är fru Liens egen konstruktion, men har nått sitt syfte. Det har väckt uppmärksamhet.

För bloggens del blir vi mer och mer bekymrade över att vissa politiker till varje pris vill genomföra ett dåligt beslut mot en stark medborgaropinion.

Det kan också vara något att tänka på i valtiden, både för väljare och kandidater.

Andra medier: NVP, NVP

tisdag 24 augusti 2010

En auktoriserad valaffischBloggens skribent publicerar nu sin valaffisch till VärmdöValet 2010

Nej till bilistmobbing - Ja till miljöbilspremie

Valrörelsen i riket och lokalt utmålar ofta bilisterna som miljöbovar. Detta stämmer inte. Dessutom är bilen för många redskapet för att skaffa sig frihet. Det kan vara i valet av bostadsort. Det kan vara för att upptäcka. Det kan finnas många aspekter i denna frihet.

Nu lanserar Alliansen en miljöbilspremie

Det är Centerpartiets förslag om en ny miljöbilspremie, ”supermiljöbilspremien”.

Förslaget innebär att en premie införs på 40 000 kr till konsumenter som köper en bil som släpper ut högst 50 gram CO2/km. Premien är teknikneutral.

Centerpartiet vill jaga utsläppen, inte bilisterna eller bilarna.

I ett pressmeddelande säger Andreas Carlgren: "Politiken ska ställa kraven, men inte välja teknik. Vi ska sätta upp den långsiktiga ambitionen och spelreglerna, men utvecklingen under vår ribba sker bäst genom marknadsekonomins förmåga till innovationer, nytänk och teknikutveckling."

Andra medier: Ekot, DN

Andra bloggar: Magnus Andersson, Annie Johansson

Läget i Stockholms stad

Stockholms stad förblir styrd av Alliansen om man får tro en opinionsundersökning publicerad av dn.se, länk. Miljöpartiet och socialdemokraterna är jämnstora med moderaterna. 54,4% för alliansen i Stockholms stad.

Centern verkar göra ett bättre val än 2006 med 3,6% (3,14%). Det verkar som om Per Ankersjös jobb i stadshuset ger resultat. Miljöpartiet har fördubblats till 18,4% (9,2%). Socialdemokraterna har 20,2% (24,42%). Folkpartiet får 9,3% (9,64%. Kristdemokraterna 3,1% (3,91%). Moderaterna ligger kvar som överlägset största parti med 37,6% (37,2%).

Man ska inte utesluta en stark valspurt från centern i Stockholms stad.

Andra bloggar: Per Ankersjö

Procettat inom parantes avser 2006 års val

måndag 23 augusti 2010

Kanske en obehaglig sanning

Bra förslag från Göteborg

Folkpartiets vice ordförande Helena Odenljung intervjuas i Göteborgsposten i dag, länk.
Hon tycker att det att det krävs motprestationer för att få socialbidrag. Bloggen delar hennes uppfattning om detta. Fler borde driva frågan om motprestationer för socialbidrag.
Det krävs en lagstiftning som gör detta möjligt.28 miljoner i skatteåterbäring

Hänt i Värmdö
Värmdös skattebetalare är de som får betala mest i kommunalskatt i hela länet. Tyvärr får man inte länets bästa service för de pengarna. Att många är skattetrötta är lätt att förstå. Några påstår att en del som bor på Värmdö har blivit skatteflyktingar i andra kommuner. Om det är 100 personer innebär det en förlorad intäkt för kommunen med 3 miljoner kronor.

Kommunen har en organisation som tyvärr har allt för många byråkrater. Mycket makt har samlats i toppen. Totalt sett har den nya organisationen någonstans mellan 25-35 miljoner i för höga byråkratkostnader. Det bör inte kommunmedborgarna acceptera.

Som jag ser det bör kommunens byråkrati kapas med 56 miljoner kronor under den kommande mandatperioden på fyra år.

50% av denna besparing ger 40 öre lägre kommunalskatt. Resten ger bättre verksamhet inom skola och äldrevård med 28 miljoner.

Är det något du gillar?

Andra artiklar om Värmdö: NVP, NVP

Två nya oauktoriserade valaffischer

Människor reagerar på händelserna i valdebatten. Här kommer två nya oauktoriserade valaffischer från valaffischer se. Människor reagerar och agerar i debatten.


När bör namn publiceras eller har vi fått en ny debatteknik?

Först var det Sven Otto Littorin. En person hävdade att hon haft sex med Littorin mot betalning. En anklagelse stod mot ett bestridande. En tidning publicerar anklagelserna mot Littorin. Resten är historia.

I veckan var det wikileaks grundare som är föremål för publicering i en föga hedrande dager. Julian Assange anhölls i sin frånvaro för våldtäkt och med misstankar om sexuellt ofredande, länk. Anmälare var två kvinnor som känner varandra. Den ena anmälde honom för ofredanden och den andre för våldtäkt.

I sak fanns det misstankar som var av den karaktären att de behövde utredas. Därför upplevde åklagaren att Assange behövde förhöras. Därefter var tanken att utifrån ett bättre beslutsunderlag fatta beslut om häktning och senare eventuellt åtal eller att avskriva misstankarna.

Nu drog den våldtäktsanklagande kvinnan tillbaka sin anmälan. Därför hade åklagaren ingen annan möjlighet än att dra tillbaka anhållandet. Nu fortgår en utredning om påstått ofredandefrån två kvinnor.

För Assange och wikileaks har en betydande skada uppstått. Kvinnorna har sin anonymitet i pressen.
Frågan för bloggen är hur lågt ställda krav på bevisning en tidning ska ha pressetiskt innanman publicerar nam?

För vår del anser vi nog att bevisningen både i Littorins fall och Assanges varit allt för låg. Skadan har varit vida större än allmänintresset.

För det är väl inte så att anklagelser, polisanmälningar publicerade i pressen ska vara en del i valrörelsen. Då har vi nått en riktigt obehaglig punkt.

söndag 22 augusti 2010

Frivilliga organisationer måste få vara just det

Hänt i Värmdö
Socialdemokraternas Lars Bryntesson talar sig varm för Nattvandrarna i Värmdö i en bloggpost, länk. En annan entusistisk nattvandrare är folkpartisten Fredrik Sneibjerg, länk. Moderaten Camilla Lien har också nattvandrat nyligen, länk.

Nattvandrarna utför något viktigt. Inte minst viktigt är att detta är frivilliga, ideella insatser och stort engagemang. I grunden ligger möjligheten att välja ett engagemang. När möter organisationer som Nattvandrarna är det lätt att känna att man får tillbaka tron på samhällets inneboende dynamiska och utvecklande kraft.

Då är det viktigt att frivilligheten får vara just ett fritt val av engagemang för något. Andra medborgare bärs av en annan typ av engagemang. Summan av engagemanget för många olika saker skapar en helhet som är större än delarna. Denna engagemangsväv skapar en av de viktigaste strukturerna i samhället.

De är på många sätt mera framgångsrika än de politiska partierna. De har mist attraktionskraften. Att rekrytera engagerade medlemmar verkar ganska svårt för de politiska partierna som helhet. I stället växer en kader av halvt engagerade och halvt anställda upp. Det är en olycklig utveckling.

När jag hör att olika frivilliga insatser borde vara en medborgerlig plikt blir jag bekymrad. Jag tillhör nämligen de som tror att ett fritt val också har förutsättningen att skapa en etik som kommer inifrån. Den har större kraft än pålagorna.

Självklart ska samhället stödja viktiga initiativ som nattvandrarna. Däremot ska samhället passa sig för att göra institutioner av det frivilliga samhället.
Ibland känner man klåfingrigheten från samhällets företrädare...

En fyndig affisch


Tipstack till valaffisch.se

fredag 20 augusti 2010

Ännu en oauktoriserad affisch

Andra medier: SvD
Tipstack till valaffisch.se

Sanning och konsekvens

Hänt i Värmdö
Då har valkampanjens mera tråkiga delar dragit igång. Leken heter: vem är mest skyldig till vad? Samtidigt blir det lite av förväxlingskomedi. Bloggen försöker reda ut begreppen

Stefan Holes, numera socialdemokrat och bankdirektör framhåller att kommunen har missat ett antal goda markaffärer. I en artikel i Nacka Värmdö Posten görs Lars-Erik Alversjö till syndabock för detta, länk.

Fel säger bloggen. Den skyldige heter Jonas Nilsson. En annan markaffär som inte tas upp är frälsningsarméns försäljning av sin stora anläggning, Drakudden. Där var det Monica Pettersson som missade.

Holes har i sak rätt. Värmdö kommun måste driva en aktiv markpolitik, men rätt ansvariga måste pekas ut.

I en presentation av moderaterna i Nacka VärmdöPosten säger kommunstyrelseordföranden Lars-Erik Alversjö så här om ekonomin, länk: "Om Värmdö hade varit ett privat företag, hade det inte fått finnas kvar. Före 2007 hade kommunen inte haft något positivt resultat sedan mitten av 1990-talet. Därför har vi försökt få ett överskott på två procent varje år, för att få en buffert och kunna betala våra lån. Trots lågkonjunkturen har vi lyckats under den här mandatperioden. För 2009 visade kommunen ett överskott på 96 miljoner."

Detta har fått det tidigare kommunalrådet Christer Hedberg och Jösta Claesson att surna till, länk. De skriver så här i en debattartikel: "”Före 2007 hade kommunen inte haft något positivt (ekonomiskt) resultat sedan mitten av 1990-talet”. Detta är en rent vilseledande osanning, menar två socialdemokrater.

Från mitten av 90-talet fram till 2000 är det sant, för då styrde Moderaterna kommunen. Men åren därefter, 2001-2006, då Värmdö hade en regnbågskoalition med, S, MP, C och KD vände kommunens ekonomi till det bättre.

Av dessa sex år innebar fyra ekonomiska överskott och ett år gick med minus. Det sista året ändrade den nya (m)ajoriteten ett preliminärt positivt årsbokslut till ett litet minus genom bokföringsmässiga justeringar av pensionerna till våra brandmän."

Detta har i sin tur fått ordföranden i Ungdom-, Kultur-, och Fritidsnämnden Camilla Lien att bli ännu surare. Hon skriver så här på sin blogg: "Det är synnerligen osannolikt att Värmdös moderata kommunalrådet skulle ljuga offentligt, speciellt i valtider. Och det är synnerligen otrevligt att socialdemokraterna väljer att påstå det, i en artikel i senaste NVP."

Bloggen konstaterar att vad som är sant eller falskt är inte en fråga om sannolikhet. I fallet med den kommunala ekonomin går det bra att läsa boksluten för kommunen. Av dessa framgår att herrar Claesson och Hedberg har sanningen på sin sida. Det är trist att det inte lämnats korrekta uppgifter av Alversjö. Det beklagar bloggen.

Att som fru Lien hämta inspiration från Tage Danielsson vad gäller sannolikhet är ett friskt grepp om än inte riktigt fungerande. Det hade varit bättre om hon hade refererat hela Danielssons monolog om Harrisburg och sannolikhet. Det hade blivit roligare. Nu blir det bara rörigt.

Bloggen anser dessutom att Alliansen ska vara de mest pålästa och sakliga. Därför är det extra illa när just Alliansens politiker kommer med felaktiga sakuppgifter..

Andra medier: Nacka Värmdö Posten, Nacka Värmdö Posten


torsdag 19 augusti 2010

Temperaturen på nätet i Värmdöpolitiken

Hänt i Värmdö
Värmdövalet närmar sig.
Klockan 00.00 den 22 augusti får valaffischer sättas upp. En som inte bryr som om dessa regler är den personvalskampanjande kristdemokraten PO Fransson. Han har redan satt upp ganska många affischer på Ingarö. Hans partikamrater är generade över detta. Egentligen borde det vara gult kort för honom.

Hittills har valkampanjen skett genom debatt artiklar och på nätet.

Om vi tittar på google ser läget ut så här:
VärmdöCentern 12.700 träffar
Värmdömoderaterna 2.060 träffar
Värmdövänstern 3 träffar

Antal träffar på Google för partinamnet plus i eller på Värmdö
Vänsterpartiet i/på Värmdö 155.000/155.000
Centerpartiet i/på Värmdö 143.000/143.000
Folkpartiet i/på Värmdö 116.000/116.000
Kristdemokraterna i/på Värmdö 107.000/108.000
Socialdemokraterna i/på Värmdö 51.600/51.500
Moderaterna i/på Värmdö 49.400/50.400
Miljöpartiet i/på Värmdö 31.100/30.400

För moderaterna verkar det vara ganska liten aktivitet på nätet. Mindre än förra valet. Moderaterna uppdaterar sin sida sparsamt. Det finns några moderata bloggare. Bland dem kan nämnas Camilla Lien, ordförande i Ungdoms-, Kultur-, och Fritidsnämnden, Johan Hedberg, politisk sekreterare bloggar lite grand. Deshira Flankör bloggar, men skriver mest om vad som sker på riksplanet. Någon större interatkitivtet verkar lokalpartiet inte ha på nätet vare sig genom partiet eller med de enskilda bloggarna.
Moderaterna kör en kampanj med fokus på rikspolitiken. De ska prata så lite Värmdö som möjligt. Någon lokal valaffisch. Rikstrenden ska göra jobbet. Man avlönar en del valarbetare. Svårt att få riktig fart på kampanjen, trots en miljon i kassan i början av året. Knackar dörr och har en del möten.

Värmdöcentern är mest aktiva på nätet. Ny hemsida och egen lokal partiblogg. Mycket lokalt material. Använder innovativ radioreklam. Stefan Mårtensson, som sitter i utbildningsnämnden och bygg-, miljöskyddsnämnden är aktiv och mycket läst bloggare. Hans Lindqvist som är kommunalråd är aktiv och ganska läst bloggare. Ordföranden Henrik Paulsen är nykläckt bloggare. Det också ungdomskandidaten Louise Paulsen. En del kandidater är aktiva på facebook. Man arbetar också aktivt med youtube-klipp. Fokus är på den lokala valkampanjen. Knackar dörr. Stark mobilisering.

Folkpartiet har en försumbar aktivitet på sin hemsida. Man har dock lagt in sitt valprogram.
Orföranden, Fredrik Sneibjerg har en blogg som både är frekvent och interaktiv. Kommunalrådet Peter Bondesson deltar inte i valkampanjen. Lokalpartiet som sådant verkar inte satsa på nätet. Intern, men diskret konkurrens mellan Anders Bergman och Fredrik Sneibjerg. Ljum mobilisering,

Kristdemokraterna har sparsam aktivitet på nätet. Ordföranden Stefan Dozzi är dock aktiv på facebook. Kommunfullmäktigeledamoten Jan Dolk bloggar. I övrigt verkar det vara dåligt med mera vertikala elektroniska rörelser för kristdemokraterna. Intern fight mellan Dozzi och personvalskampanjande PO Fransson. Medelgod mobilisering

Socialdemokraterna har flitig aktivitet på nätet. Det finns ett antal bloggare. De flest av dem får dock närmast betraktas som sovande. Andrine Winter och Aurora Gullberg är undantagen. Ordföranden Lars Bryntesson verkar ha vaknat till på bloggen och facebook. Den tidigare mest uppskattade bloggaren Annika Andersson gå numera under kategorin oftast sovande.
Fokus på lokala frågor. Använder lokala "kändisar" för att förstärka sin kampanj. Många valarbetare. Utmaningen är att koordinera alla aktiva. Stark mobilisering.

Vänstern har viss aktivitet på sin hemsida. Vad gäller övriga sociala medier är man relativt passiva.

Miljöpartiet har ny grafisk profil på sin hemsida. Man har viss aktivitet där. I sociala medier förekommer man sparsamt.

Både miljöpartiet och vänstern litar till rikstrenden. Miljöpartiet verkar ha toppat formen för tidigt i Värmdö, men man kommer sannolikt att vara en av vinnarna i valet

Vad gäller debattartiklar är Värmdöcentern mest aktiv. Här följs man av socialdemokraterna, med kristdemokraterna på tredje plats.

Andra medier: NVP, NVP, NVP

onsdag 18 augusti 2010

Har du tänkt på radonet?

Hänt i Värmdö
Det finns ganska ofta skäl till varför man ska ta saker i en viss ordning. Exempel i den ordning som lagen säger. Ett sådant kan vara att man inte vill ha obehagliga överraskningar. Ett annat kan vara att man inte vill oroa folk mer än absolut nödvändigt.

När byggnadsnämnden i Värmdö beslöt att ta frågan om marklov i fel ordning när det gäller byggnationen av sporthallen på Grantomta bröt man mot en sådan ordning.

Idén om rätt ordning ser ut så här. Man behandlar en bygglovsansökan och belyser alla frågeställningar för och emot. Dessutom tittar på på eventuella risker, länk, länk. Detta är speciellt viktigt när det gäller offentliga byggnader. När allt detta är klart fattar man beslut om bygglov. Som en konsekvens av bygglovet får man ett marklov för att kunna genomföra sitt bygge.

Om man beviljar ett marklov först har man inte belyst riskerna. Man har inget riktigt beslutsunderlag. Skäl som att det är bråttom eftersom... är inga bra argument.
Risken för fort och fel är överhängande.

Nu har det blivit oro igen kring Grantomtahallen, som inte sällan kallas Alversjöhallen i folkmun. Nu har den fått ytterligare ett namn: radonhallen. Hallen ska nämligen ligga på ett högriskområde för radon. Effekten av detta är att ett antal föräldrar till barn har blivit oroliga.
För den frågan är inte behandlad. Hade man gjort saker och ting i rätt ordning hade detta inte varit ett problem. Om kommunen har löst frågan om radon eller i sin bygglovsansökan vet ingen. För ansökan ar fortfarande inte komplett efter flera månader. Vi vet inte om barnen kommer att utsättas för fara eller ej. Det vi vet är att oron är mycket stor

Nu blir det på nytt fort, men fel i Grantomta och mycket mer oro.

Hastande politiker från de partier som sa ja till att öka oron för föräldrarna och marklovet får gärna förklara hur man tänkte. Bloggens skribent var den ende politikern som sa nej till marklov. Det börjar bli dag att fundera för både väljare och politiker, länk.

Vänstern visar vad den kan

Ännu en oauktoriserad valaffisch från valaffisch.se

Ännu en icke auktoriserad valaffischTips från valaffisch.se

Bra universitet i Sverige och världen

Den årliga rankingen som görs av Jiao Tong universitetet Shanghai av universitet i världen toppas inte oväntat av Harvard och UCLA, Berkeley, länk, länk. I Europa ligger Cambridge bäst till.

I Sverige ligger 200 års jubilerande Karolinska institutet som 42 universitet i världen. Det är en förbättring jämfört med förra året. Då låg man på plats 50. I en kommentar kan man läsa följande från Karolinska Institutet: "KIs position är stabil. Förändringen i plats baseras på väldigt små förändringar i de sammanvägda kriterierna" Bland lärosäten i klinisk medicin är man det 10 bästa universitetet i världen.

Uppsala universitet ligger på 66 plats följd av Stockholms universitet på 79 plats.

Andra bloggar: Niklas Frykman

Socialdemokratin i ny dräkt?
tisdag 17 augusti 2010

Nej till Bodströms storebrorspolisThomas Bodström vill skapa en superpolis, länk, länk. Det ska ske genom att man slår ihop SÄPO, rikskrim och Ekobrottsmyndigheten. Den nya myndigheten ska heta Reko. Enligt Bodström är de andra rödgröna positiva till detta förslag.

Att polisen är geografiskt styrd är ett problem. Alliansregeringen vill att de regionala självständiga poliserna ska bli en myndighet. Det är bra. det minskar revirproblemen.

Däremot är Bodströms förslag djupt oroande för rättssäkerheten. Terroristbekämpning och andra grova brott ska självklart beivras. Samtidigt finns det alltid en risk för att den hemliga delen av polisen blir allt för stor. I kölvattnet till detta kommer lätt krav om nya integritetskränkande lagar och ökad risk för rättsövergrepp. Den här typen av överväganden har inte oroat Thomas Bodström tidigare och uppenbarligen inte nu heller.

Steg ett är att den geografisk uppdelade polisen blir till en samlad Svensk polismyndighet. Terrorbekämpning och kamp mot grov kriminell verksamhet ska vara liten samlad och effektiv. Stordriftsfördelar finns inte på detta område. I stället överväger de negativa effekterna.

Säg nej till Thomas Bodströms förslag om att bygga ut Bodströmsamhället.


Höga personskatter är dålig miljöpolitik

Klimatsmart är ett ganska nytt ord i svenskan. Att det hänger ihop med miljömedvetenhet är en självklarhet för de flesta. På något sätt verkar det som om engagemanget kring klimatet är lättare att väcka och sedan försvinna bort ett tag. Miljöfrågorna däremot finns hela tiden i bakgrunden. Däremot är det lätt att de hamnar lite i bakgrunden, men de finns alltid kvar.

Vad som mera sällan talas om är; beteendet, förhållningssättet till miljön. Här harAllians och Rödgröna olika infallsvinklar. För de Rödgröna är förbud och höga skatter helt centrala. I ett Allianssamhälle är det medvetna och fria miljövalet som är det viktigaste, även om det inte kommuniceras så klart som man borde.

Bilen är inte en miljöbov i sig. Det är hur den är konstruerad, vilket bränsle den drivs med osv som spelar roll. Dessutom är det centralt hur den används. Tyvärr blir bilister utmålade som bovar.

Det stämmer inte riktigt. En del är det säkert och andra är det definitivt inte. De som ständigt investerar i bilar med modern och miljövänlig teknik är faktiskt miljöhjältar. Utan dem finns ingen marknad och utan marknaden finns inga produkter till rimliga priser. Att köpa elbilen Tesla är ett exempel på medvetna miljöval som är attitydförändrande.

Vissa miljöpartister vill avstå från att bygga nya vägar eftersom det bara skapar mer biltrafik. Det är fel stategi. Attityder och beteenden måste förändras och de kommer inifrån. Då får inte miljöpolitiken bli allt för mycket av storebrorspolitik, med många förbud. Stimulans av goda miljöbeteenden är en mycket bättre väg.

Detta går hand i hand med kommersiell teknisk utveckling som skapar nya miljöprodukter.
Svenska Dagbladet skriver om ett sådant företag i dag, länk. Det är en web-tjänst. Grundaren Magnus Tallhamn beskriver produkten så här: "Ingen vettig människa lämnar huset med vattenkranarna på. Tyvärr är vi inte lika duktiga när det gäller energi. Vi bygger därför en produkt som levererar värde och tillfredsställelse utöver rena besparingar. Den kombinerar en mängd heta områden som spel, sociala medier, informationsutvinning, beteendeanalys och annonsering."

Enda problemet med företaget och uppfinnaren är att de finns på USAs västkust. Ett av skälen är säkert de höga svenska skatterna. Tyvärr en den brutala sanningen att ett högt personskattetryck motverkar en bättre miljö. Detta är ytterligare ett skäl till att välja Alliansen istället för högskatteivrarna, de Rödgröna.

Rut är faktiskt också en miljöreform sett i det perspektivet.

Alliansens politik skapar bättre miljö. Lägre personskatter och bättre miljö hör ihop.

Andra bloggar: Magnus Andersson,
Andra medier: DN

måndag 16 augusti 2010

Vad är en butler? -Sakupplysning för dig som ska rösta på de rödgröna

Här kommer sakupplysningar om butlern. Bloggposten är tillägnad Carin Jämtin och Ilja Bataljan. Den är hämtad från wikipedia, länk. Vän av ordning undrar vad socialdemokraterna tänker på. Rutavdraget är mycket mer jämställt än Butler-förslaget. Kanske är idén att alla så småningom ska ha sin egen herrgård? Var man sin egen Persson är kanske budskapet.

Så här skriver wikipedia om butlern:

"ButlerDen här artikeln handlar om yrket butler, se Butler (olika betydelser) för andra betydelser.Butler är i Storbritannien benämningen på en erfaren betjänt i ett oftast större hushåll med tjänstefolk. Oftast brukar en butler vara bland de äldre tjänarna. Termen butler ska inte förväxlas med en valet, som betecknar en mer personlig tjänare, som till exempel följer med sin arbetsgivare på resor och dylikt.Historiskt förekom det att arbetsgivare upp hushållet i olika avdelningar där butlern hade hand om matsalen, vinkällaren, serveringsrummet och i vissa fall hela mottagningsrummet medan en annan hushållare hade hand om hela huset med omgivning.I moderna hushåll där butler är den mest seniora tjänaren förekommer även titlar som Majordomo, Butler Administrator, Staff Manager, Estate Manageroch Head of Household Staff.Ordet butler kommer från det gamla franska ordet "bouteiller" (munskänk) och i århundraden har butlerns roll varit att servera vin. I Storbritannien rankades butlers först bland de mellersta graderna inom tjänstefolket i familjer med tjänstefolk, men steg i graderna på 1600-talet och 1700-talet. I de största hushållen fanns dock en tjänare högre än butlern ända fram till 1800-talet.
Traditionellt var butlern anställd av herren i huset men rapporterade till frun i huset. Förr i tiden dirigerade vissa butlers alla yngre tjänare och många butlers blev tilltalade med sitt efternamn till och med av sina arbetsgivare samt deras barn och gäster. Övriga betjänter tilltalade dock oftast butlers med "Mr. [Efternamnet]". Sådana butlers gjorde mycket lite serveringsarbete, de brukade istället stå vid dörren och hälsa då en gäst anlände medan dörren öppnades av en så kallad footman (manlig tjänare) som även tog av gästens rock och hatt. Butlern hjälpte även sin arbetsgivare att få på sig sin rock, vilken överlämnades till butlern av en footman.Inflytande Butlern gav arbetsuppgifte till en footman. Footman rapporterade direkt till butler. Då butlern var sjuk ersattes den av en footman. I många större hushåll med tjänstefolk var även tjänarinnor och kökspersonalen under butlerns ledning. I mindre hushåll kunde butlern även arbeta som så kallad valet (en annan slags tjänare).Tidigare erhöll butlern sin position genom att arbeta sig upp. I dag finns det skolor som utbildar butlers, där avgiften kan vara så hög som 50 000 US-dollar.I åratal var butlers alltid manliga och så är det oftast fortfarande. Men det finns även kvinnliga butlers, bland annat i vissa muslimska kulturer där det på många håll anses oacceptabelt att män arbetar med kvinnor under dessa omständigheter.Uniform En butler brukar bära uniform, exempelvis i form av jackett (för dagligt bruk) och frack (för kvällsbruk).Utbildning En av de mer namnkunniga utbildningarna för butlers finns vid Ivor Spencer School for Butlers.Löneläge År 2001 låg årslönen (ingångslön) för en butler i Storbritannien på omkring 40 000 pund. I USA var motsvarande lön omkring 80 000 dollar."

Andra medier: DN

Äntligen har jag hittat förstasidan till de rödgrönas valmanifest


Andra medier: DN, DN,
Andra bloggar: Per Ankersjö

söndag 15 augusti 2010

Wikileaks till Sverige

Siten wikileaks grundare, australiern Julian Assagne är i Sverige, länk. "Wiki" är en av de viktigaste planmässigt grävande siterna på nätet. När man publicerade dokument som visade på krigsförbrytelser i Afghanistan blev man känd i bredare kretsar.

Siten wikileaks.org är spännande. Självklart drar den ofta på sig starkt ogillande av de som uppmärksammas. Bland annat därför söker man svenskt utgivningsbevis för att få grundlagsskydd för sina källor. Siten öppnar ytterligare ett nätställe för dokument kring kriget i Afghanistan kallad, diarydig.org. Den är mera lättillgänglig för människor utan djupare förkunskaper om kriget.

Det är spännande att initiativ som dessa är gratis för läsarna. Samtidigt klagar traditionella medier över att man inte har pengar till grävande journalistik. Den grävande journalistiken tas allt mer över av nätet. Finansieringsformerna blir andra än att ta betalt för lösnummer. Samtidigt spelar ideella insatser en allt större roll. Siterna ser sina läsare som resurser och inbjuder dem att bidra. Det är ett annat förhållningssätt än traditionella medier har.

På vetenskapens område sker det också spännande saker. Henrik Alexandersson tar upp ett wiki-initiativ kring kunskap om altzheimers sjukdom, länk. En av initiativtagarna säger så här: "No one would own the data. No one could submit patent applications, though private companies would ultimately profit from any drugs or imaging tests developed as a result of the effort. 'It was unbelievable,' said Dr. John Q. Trojanowski, an Alzheimer's researcher at the University of Pennsylvania. 'It's not science the way most of us have practiced it in our careers. But we all realized that we would never get biomarkers unless all of us parked our egos and intellectual-property noses outside the door and agreed that all of our data would be public immediately"

Sakta men säkert växer ett nytt medielandskap fram. Det kräver en sak för att utvecklas. Det kräver ett fritt internet. Vi måste slå vakt om det.

I begreppet fritt internet ligger också ett annat tänkande kring upphovsrätt. Själva nyckeln till det nya tänkandet ligger möjligheterna i att fritt använda ny kunskap och bygga vidare på den. Då skapar vi också en spännande samhällsutveckling. Det kan skapas om politikerna är beredda att lägga grunden till en modern upphovsrättslagstiftning.

Det är viktiga valfrågor.

Andra bloggar: HAX
Andra medier: SvD

Den sovande fru Lundby-Wedin har talat i nattmössan

LO har inlett sin stödkampanj för socialdemokratin i årets val. Man kritiserar ett antal ministrar, länk.

Hur kampanjen gynnar LOs medlemmar är höljt i dunkel. Fru Lundby-Wedin som har en vana att sova när viktiga beslut fattas har svårt att förstå att kampanjen uppfattas som negativ.
I stället använder hon ord som tuff och lite elak.

Det vore mera klädsamt om hur hon sa att det var. Hon sov även när detta beslut fattades.

I andra sammanhang talas det om att facket förlorar medlemmar. Då undrar ledande företrädare för facket varför det är så. Här har vi kanske en av förklaringarna.

Hur vore det om fru Lundby-Wedin sökte hålla sig vaken under sammanträden?. Då skulle kostnaderna för LOs medlemmar minska. Vdar som Christer Elmehagen skulle inte få 10 tals miljoner i pensioner och inte flytta sina pensioner på ett opportunistiskt sätt, länk.

Sverige behöver ett vaket fack. Då måste man ha andra företrädare än en sovande fru Lundby-Wedin.

Andra medier: SvD


Tillskott till den lokala bloggosfären

Hänt i Värmdö
Nu verkar fler centerpartister på Värmdö ha insett att bloggosfären är viktig.

Värmdöcenterns ordförande Henrik Paulsen har börjat blogga, länk. Det är ett spännande tillskott till den lokala bloggosfären. Henrik är en god skribent. Det kan bli spännande.

Bloggen önskar Henrik välkommen till bloggosfären!

En annan som har insett bloggosfärens fördelar är Louise Paulsen, ungdomskandidat för Värmdöcentern. Hon har startat en blogg för att stötta sin personvalskampanj, länk.
Ett spännande tillskott. Louise har trots sin unga ålder visat hur man kan använda pennan som ett vasst svärd. Det verkar lovande.

Bloggen hälsar Louise välkommen till bloggosfären!

Några funderingar inför Värmdövalet 2010

Hänt i Värmdö
Detta är sista dagen i veckan innan den lokala valkampanjen börjar på Värmdö, verkar en del partier tänka. Gamla bloggar dammas av och aktiveras. Debattartiklar ska publiceras. Program ska färdigställas. Budskapen vässas. På något sätt får jag dåliga vibrationer av det synsättet.

De politiska frågorna måste diskuteras hela valperioden. Under valperioden har VärmdöCentern som enda parti haft medlemmar som skrivit debattartiklar i Nacka VärmdöPosten. Det är nåonstans mellan 50-70 stycken.

Egentligen behövs inget valprogram för VärmdöCentern. Mycket av åsikterna är redan kända genom debattartiklar och genom VärmdöCenterns blogg, länk. Bloggen har uppdaterats minst en gång i veckan sedan starten strax före sommaren 2009. Hur ser det ut med de andra allianspartierna i Värmdö. Villken typ dialog har man inbjudit till på nätet? Att ett och annat budskap har trumpetats ut på nätet är välkänt.

Innan du lägger din röst i kommunalvalet finns det några frågor att ställa.
1. Finns det skillnader mellan rikspartier och Värmdöpartiet som gör att jag ska lägga min röst på olika partier i kommunal och riksdagsvalet?
2. Vilket förhållningssätt har de olika partierna lokalt till medborgarna och mig som väljare? Är jag med eller motborgare?
3. Vilka frågor har det lokala partiet drivit under valperioden?
4. Vad tycker jag om de olika kandidaternas kompetens?
5. Vilken handlingskraft och integritet har de olika kandidaterna

Därefter borde det vara dags att bestämma sig för vilket parti eller vilken kandidat. Kryssa in kompetenta kandidater är ett bra sätt att få igenom den politik man önskar.tisdag 10 augusti 2010

Interaktiv politik på riksplanet och i Värmdö

Det klagas med rätta en hel del på politikers tillgänglighet i sociala medier, länk. Visst finns det politiker som klarar att anpassa sig till medialandskapet. Tyvärr har inte det stora flertalet politiker förstått vad det nya medalandskapet har fört med sig. Politik kan inte längre vara enkelriktade budskap. Politiken måste vara en dialog med medborgare och väljare. Här måste både partierna och politikerna anpassa sig till en ny tid. Det krävs både en ny tids politik och en ny tids politiker.

I Vämdö har Värmdöcentern försökt öka interaktiviteten på nätet genom bloggar, länk, länk och i dag lägger man ut en ny hemsida: www.varmdocentern.se, länk. VärmdöCentern försöker verka i det nya medielandskapet. Hoppas fler partier satsar på det lokalt

söndag 1 augusti 2010

Upplopp inför starten på valkampanjen

Så var det dags för opinionundersökning igen. Denna gång är det Sentio research som gjort undersökningen, länk, länk, länk, länk. Det är i det närmaste dött lopp mellan blocken. Sverigedemokraterna är vågmästare med 5%. Övriga partier får 3,4%, länk. Bakom denna beteckning döljer sig framförallt piratpartiet och feministiskt initiativ. Största parti är fortfarande moderaterna.

Vi har två 30% partier, ett 10% parti och resten är 5% partier, så som det sett ut de sista månaderna. För att råda bot på dödläget krävs egentligen en sak och det är faktiskt ytterligare ett 5% parti. Det skulle eliminera sverigedemokraternas vågmästarroll. De 3,4% övriga öppnar en möjlighet här. Antagligen ser vi huvudsakligen piratpartister i denna katergori. En sympatiröstning på piratpartiet så att man når upp till 5% för med sig många intressanta effekter. Bloggen presenterar två:

  • För det första är det inte sverigedemokraterna som kommer att styra regeringsbildandet, direkt eller indirekt.
  • För det andra kommer integritets-, upphovsrätts- och rättssäkerhetsfrågorna att bli fokusfrågor och vi kommer att få en ny inriktning inom dessa politikområden. Båda effekterna är välkomna.
Det är nästan så man vill frammana kamrat 5% för piratpartiet. Inget av blocken kommer inte att göra en drygt 5%-ig framryckning till valet för att få egen majoritet. Här borde partistrategerna på framförallt Allianssidan agera för att föra in piratpartiet i debatten. Ytterligare ett 5% parti på riksplanet är en intressant spelöppning, både till höger och till vänster.